Misija

Būti patikimu partneriu, gaminant klientams aukštos kokybės įvairių tipų lauko, šarvuotas-apsaugines, metalines, techninės paskirties bei vidaus interjero duris. Gamindami duris ir teikdami su jų eksploatavimu susijusias paslaugas prisidedame prie šalies ekonominio klestėjimo, gyvenimo kokybės gerėjimo ir efektyvaus gamtos ir energijos išteklių naudojimo.

Vizija

UAB „Asmodas“ – lietuviško kapitalo įmonė, įsitvirtinusi pasaulinėje šarvuotų-apsauginių durų rinkoje. Jos sėkmę lemia naujausių technologijų naudojimas, įgyvendinamas didinant įmonės vertę ir darbuotojų pasitenkinimą darbu.

UAB „Asmodas“ taiko aukštus verslo etikos standartus pagal visus valstybinius ir statybų pramonės standartus, įstatymus ir reglamentus. UAB „Asmodas“ įmonės darbuotojai suvokia, jog esame atsakingi už klientų poreikių patenkinimą gaminant kokybiškus produktus ir teikiant kokybiškas durų montavimo ir aptarnavimo paslaugas, už saugią ir sveiką darbo aplinką.

Mes prisiimame atsakomybę ir įsipareigojame:

• savo veiklą orientuoti į klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimą,
• kurti ryšius su savo partneriais, paremtus abipusiu pasitikėjimu ir žinių dalijimusi,
• įmonės veikloje taikyti nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos principus, modernizuoti ir tobulinti technologinius procesus bei produktus, atsižvelgiant į technologinę pažangą, klientų poreikius ir kitų suinteresuotų organizacijų veiklą, šalies lūkesčius bei galimą poveikį aplinkai,
• nustatyti kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos tikslus ir skirti reikiamus išteklius tikslams įgyvendinti,
• nuolatos stebėti, kontroliuoti ir gerinti įmonės kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemų veiksmingumą, tenkinant klientų poreikius bei pranokstant jų lūkesčius, ekonomiškai naudojant gamtos išteklius,
• užtikrinti, kad įmonės vykdoma veikla atitiktų Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, kitus norminius aktus, instrukcijas, reikalingus leidimus ir kitus kokybės, aplinkosaugos reikalavimus,
• siekti suformuoti tokią organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose prisiimtų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, kokybės gerinimą bei aplinkos apsaugą,
• vykdyti veiklą, mažinant neigiamą poveikį aplinkai – racionaliai naudoti priemones bei technologijas, nuolat ieškoti efektyvių, naujų darbo metodų, technologijų, įrengimų, medžiagų,
• informuoti visuomenę, valdžios institucijas ir kitas suinteresuotas šalis apie įmonės vykdomą veiklą.

Direktorius Jonas Kairaitis
Gargždai, 2019 m. rugsėjo 3 d.